Antere Kıssası Nedir, Konusu, Hakkında Bilgi

Makale İçeriği
Antere Kıssası Nedir, Konusu, Hakkında Bilgi
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar

Antere Kıssası,Arap şairi Antere'nin hayatı etrafında teşekkül etmiş bir Arap kahramanlık hikâyesi.

Antere kıssasının ilk defa ne zaman ve kim tarafından ortaya konulduğu tam olarak bilinmemektedir. Her ne kadar eserde, hikâyenin anlatımı sırasında der­leyenin Antere'den iki yüzyıl sonra ya­şamış bulunan Asmaî (ö. 216-831) ol­duğu ifade edilmekteyse de kıssa As­maî'nin ölümüyle son bulmayıp milâdî XII. yüzyıla kadar hikâyeye yapılan ilâve unsurlar devam etmiştir. Antere'ye ait ahbârın insicamlı bir hikâye haline geti­rilişi ile ilgili diğer bir rivayet de şöyle­dir: Fatımî halifelerinden Azîz-Billâh'ın Mısır'daki hilâfeti sırasında sarayla ilgili bazı dedikoduların yayılması üzerine, halkın dikkatini başka tarafa yönelterek bu söylentileri örtbas etmek isteyen halife, dönemin tanınmış edibi Yûsuf b. İsmail'den halkın ilgisini çeke­cek sürükleyici hikâyeler yazmasını istemiş; bunun üzerine, Ebû Ubeyde. İbn Hişâm ve Asmaî gibi birçok edibin riva­yet ettiği hikâyeleri ezbere bilen Yûsuf b. İsmail, tamamı yetmiş iki kitaptan oluşan ve her kitabın sonundaki hikâye ile bir sonraki arasında ustaca bağlantılar kurulmuş bulunan bir seri kıssa yazmaya başlamış, böylece Antere kıs­sası denilen eser meydana gelmiştir. Ay­rıca tabip Ebu-l Müeyyed Muhammed el-Cezerî de bu hikâ­yeleri toplayanlardandır ve bu sebeple el-Anterî diye tanınmıştır.