Hümanizm Nedir, Tanımı, Akımı, Özellikleri,

Makale İçeriği
Hümanizm Nedir, Tanımı, Akımı, Özellikleri,
Sayfa 2
Tüm Sayfalar

Hümanizm: Felsefe lisanında ve günlük konuşma dilinde “insancıllık”  anlamında kullanılır. Edebî akım olarak ise edebiyatta rönesans (yeniden doğuş) mânâsını almıştır. Bu akım 14. yüzyıl ile 16. yüzyıl sonları arasında Avrupa’da eski Yunan ve Lâtin edebiyâtlarını yeni bir sevgi ile canlandırmak amacıyla benimsenmiştir. Daha 14. yüzyılda İtalya’da doğmaya başlamıştır. Bu asırlarda yaşayan bâzı ilim ve edebiyât adamlarının kilise ve devlet baskılarına karşı hür düşünce isteği ve klasik Yunan-Lâtin eserlerine hayranlık duymaları bu akımın başlıca doğuş sebebidir.

Hümanist akım temsilcileri samîmî bir şekilde Grek-Lâtin kültür ve edebiyâtlarına yönelerek onlardaki zevk anlayışı, üslup ve estetik yönleri aynen benimsemişlerdir.  Bunda papazlar eliyle tahrif  edilmiş  Hıristiyanlığın ve kilisenin tesiri çoktur. O kadar ki; bu akımın temsilcilerinin asıl amaçlarının, “Hıristiyan rûhunu, Hıristiyanca düşünüş ve davranışları ortadan kaldırmak.” olduğu söylenmiştir. Hümanist akım düşünce ve sanatta eski Yunan filozofları ve edebiyâtçılarına yönelerek çok tanrılı devir (paganizm) hayranlığını esas aldı.  Eski Yunan eserleri taklid edildi. Yunan mitolojisi edebî eserlere konu yapıldı.  Şekil ve üslûb üzerinde ciddiyetle duruldu. Bu kaygı hümanist akımın belli başlı özelliklerindendir.