Klasisizm Nedir? Akımı Temsilcileri Tarihi Sanatçıları

Makale İçeriği
Klasisizm Nedir? Akımı Temsilcileri Tarihi Sanatçıları
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
Sayfa 8
Tüm Sayfalar

Güzel sanatlarda Eski Yunan ve Roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutum.

XVII. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan ve sonraları diğer Batı edebiyatlarında da etkisini göstererek gelişen bir edebiyat akımı. Adım Fransızca sınıf, toplumsal sınıf anlamına gelen Classe kelimesinden türemiş Classicisme (klasik olma, klasiklik) kelimesinden alan bu akım, gelenek olarak Antik Yunan ve Latin edebiyatlarına sıkı bir şekilde bağlıdır. Duygu ve coşkuları, akıl ve sağduyuyla ahlak ölçüleri çerçevesinde kontrol altına almaya ve tabiatı akıl yoluyla incelemeye dayanır.

Fransa'nın XVII. yüzyıl başlarında içinde bulunduğu durum; 1560'lardan beri süregelen mezhep ve din savaşlarının dinmiş olmasıyla beraber İç barışın tesisi ile mutlak bir monarşinin kurulmasının getirdiği siyasal denge ve oturmuşluk, bu dengenin ekonomik alanda ve uluslararası ilişkilerde sağladığı olumlu gelişme, ülkede felsefe, sanat ve edebiyat (bütünüyle kültür) alanında da yeni eğilim ve arayışların filizlenmesine zemin hazırlar. 1635'de "Fransız diline kesin kuralları vermek, onu arı, iyi anlatımlı kılmak ve sanatlarla bilimleri işleyebilecek duruma getirmek hususunda gayret ve özenle çalışmak" üzere Cardinal de Richelieu'nun çabalarıyla Fransız Akademisi kurulur. Akademi'nin kuruluşundan daha evvel XVI. yüzyıl sonlarında Fransızca'ya da en az Yunanca ve Latince kadar önem vermeyi ve antik yazarların eserlerindeki dil gibi mükemmel bir dille yazılmış Fransızca eserler ortaya koymayı düşünerek bir araya gelen Pleiade (Yedi Şair Topluluğu) ile 1605 yılından itibaren Fransız dili ve şiirinde reform sayılacak fikirler ve uygulamalarla eserler meydana getiren ve Pleiade'ın Fransızca'yı çetrefilleştirdiği iddiasıyla, halkın anlayabileceği yalın, süssüz bir dil ve şiir isteyen Malherbe'in çalışmaları klasik akıma zemin hazırlayan etkenler olmuştur. Bu etkenler arasmda Fransa'da sosyete salonlarında oluşan, duygu­larda ve anlatımda inceliği esas alan salon edebiyatının dilin ve duyguların işlenmesine ettiği hizmeti de belirtmek gerekir.