Mantık Nedir ? Ne Demek, Tanımı ve Örnekleri Hakkında Bilgi

Makale İçeriği
Mantık Nedir ? Ne Demek, Tanımı ve Örnekleri Hakkında Bilgi
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
Sayfa 8
Sayfa 9
Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 12
Sayfa 13
Tüm Sayfalar

Önermelerin tutarlılığı ile akıl yürütme´lerin ve çıkarımların geçerliliğini tesbit eden kuralları konu edinen bilim dalı. Baş­ka bir ifade ile düşüncenin düşünceyle doğrulanması bilimi.

Mantık kelimesi, Yunanca "Logike" kelimesinin Arapça tercümesidir. Logikos söz (parol), akıl (raison) ve akıl yürütme (raisonement) anlamlarına gelen logos kelimesiyle ilişkilidir. Yani logos veya lojik, söz ve akıl anlamlarını kapsamaktadır ki, mantık terimi de böyledir. Bu anlamda, arapça "konuşma" karşılığı olan "Nutk"tan türetilmiştir. Nitekim nutuk sözü de eski yunancada hem konuşma (söz), hem akü anlam lanna gelen "Logos"un karşılığıdır. Buradan hareketle eskiden beri nanede "doğru düşünme sanatı" veya "doğru dü­şünme kurallarının bilgisi" diye tarif edilegelmişıir. İslam dünyasında mantığa bazan, onun diğer ilimler ve doğru düşünme için bir araç ve Ölçü olması göz önüne alınarak "ilm´i-mizan" ve "ilm´i-alet" de denmiştir.

Aristoteles´ten Önce mantık alanında ilk önemli hazırlığın Elealı Zenon ile Pythagoras arasında hareket, değişme, zaman ve mekanın sonsuz bölünmesi konusunda çıkan tartışmayla meydana geldiği söylenebilir. Özeli ike Zenon, hareketin sonsuz olarak, dolayısıyla varlığın birlik içinde çokluk şeklinde düşünülmesinin bir çelişkiyi getirdiğini savunmaktaydı. Bununla birlikle mantık´ın sistemli hale getirilmesi ancak Aristoteles tarafından gerçekleştirilecektir.