Birinci Akabe Biatı Nedir, I. Akabe Biatı Tarihi, Önemi

Peygamberliğinin on birinci yılında, Hz. Muhammed ile Mekke'ye üç km. kadar uzaklıkta bulunan Mina ile Mekke arasında Akabe mevkiinde görüşen altı Yesribli (Medineli), memleketlerine döndüklerinde, Hz. Muhammed ile konuştuklarını beyan ederek, İslâm dininin esaslarını halka anlatmaya ve onları müslüman yapmaya başladılar. Bu suretle önce Hazrecliler arasında başlayan müslümanlık, sonra Evsliler arasında da yayılmaya başladı.

Hicretten bir sene önce, peygamberliğinin on ikinci yılının başları olan M. 621 yılında hac mevsiminde, Hz. Muhammed ile görüşme üzere Medine’den on iki kişi Mekke'ye hareket ederek. Akabe mevkiinde Hz. Muhammed ile buluştular. Bunlardan beş tanesi geçe yıl gelenlerden, beş tanesi de yeni gelen Hazreclilerden idi. Diğer ikisi de Evs kabilesindendi.

Yaklaşık bir yıl önce altı Yesriblilinin müslüman olmasından sonra Yesriblilerin Hz. Muhammed ile bu ikinci kez buluşmalarına Birinci Akabe Biatı adı verilir. Bu buluşmada Medineliler bu andan itibaren şirkten, zinadan, hırsızlıktan, iftiradan, kız çocuklarıı öldürmekten vazgeçeceklerine ve Allah’a ve Peygambere itaat edeceklerine dair söz verdiler. Bunun üzerine Hz.Muhammed  “Her kim bu ahde riayet ederse, Allah onu cennetin sokacaktır. Kim muhalefet ederse, onun işi Allah’a kalmıştır. O isterse affeder, isterse azab eder” dedi.

Yesriblilerin yaptıkları bu ilk akabe biatında harp emrolunmadığı için, bu biate “Biat-ı Nisa” da denilir. İslam tarihinde bu biatin önemi çok büyüktür. Zira bu biatla. Hicaz’da ve bütün Arabistan’da hüküm süren şirkin, zulmün ve her türlü haksızlığın ortadan kaldırılması esasının temelleri atılmış oluyordu.

Biattan sonra, on bir Medineli memleketlerine geri döndüler. Bir tanesi, ticaret için Mekke’ye gitti. Geri dönenler, Yesrib (Medine)'de İslam dinini hızla yaymaya başladılar Kısa sürede sayıları epeyce arttı. Bunun üzerine Hz. Muhammed'den kendilerine Kur'an öğretmek ve İslamın şartlarını bildirmek üzere bir öğretmen istediler. O'da, Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye gönderdi.

Mus'ab bin Ümeyr, Medine'ye geldiği zaman Medinelilerden kırk kişi müslüman olmuştu. Mus’ab bin Ümeyr, Es’ad bin Zürare ile birlikte yaptığı çalışma neticesinde, önce kabile reislerinin müslüman olmalarına önem verdiler. Yesrib'in ileri gelenlerinden Sa'd b. Muaz ve Useyd b. Hudayr müslüman oldular. Bu iki büyük reisin İslâm'a girmesiyle İslâm, Medine'de bir hayli kabul gördü. Öyle ki, Evs ve Hazrec kabilelerinin mensuplarından hemen hemen müslüman olmayan hiç kimse kalmadı.

Evs ve Hazrec kabilelerinin büyük bir kısmının müslüman olduğu Hz. Muhammed'e bildirilince, Mekke’deki müslümanlar büyük bir sevince garkoldular. Bu yüzden M. 621 yılına Sevinç Yılı adını verdiler.

İkinci Akabe Biatı Tarihi, Önemi, Sonuçları