Hint Uygarlığı (Medeniyetler Tarihi)

* Asya'nın güneyinde bir yarımadadır.
* Yönetimi küçük prenslikler biçimindedir.
* Zengin ülke olduğu için baskılar fazla olmuştur.
* Bu da çeşitli dil, din ve kültürlerin ortaya çıkmasına neden olmuş­tur.
* Kast Örgütü'nden dolayı Hintliler bir millet olamamışlardır.
* Gazneli Mahmut'un Hindistan Seferi Kast Örgütü'nü yıkmıştır.
* Gazneli Mahmut' un Hindistan' a yaptığı 17 sefer İslamiyet'i Hindistan'a kadar yaymıştır.

Hint kast sistemi

Hint kast sistemi, Hindu dinine inananların toplumsal olarak örgütlenmesi amacıyla yaratılmış bir sosyal merdiven sistemidir.
Her Hindu bir 'kast' içine doğar. Kast, toplumda özel bir konumu olan ve bu konumu nedeniyle öteki gruplardan ayrılan bir insan topluluğudur. Çocuklar anne ve babalarının kastına bağlıdır ve inanmış bir Hindu, yaşamını kastının kurallarına kesin bir bağlılıkla sürdürür. Varolan çeşitli dinsel toplulukların yanında, bir de birçok kasta ve alt kasta bölünmesi, Hindistan'ın tarihi boyunca siyasi birlik sağlamasını güçleştirmiştir.

Kast sisteminin özellikleri

* Her kastın bir adı vardır. Kast üyeleri kendi adları ile birlikte bu adı da belirtirler.
* Kast dışı sosyal ilişki kurmak yaşaktır.
* Her üye kendi kastı içinde evlenebilir.
* Bir üye kendi kastı dışındaki bir kast üyesi ile yemek yiyemez.
* Her kastın kendine özgü törenleri vardır.
* Brahmanların kastı bütün kastlar tarafından üstün kast olarak kabul edilir.
* Kast kurallarına uymayanlara verilen en ağır ceza kasttan çıkarılmaktır.buda toplumdan dışlanma anlamına gelir.
* Kastlar arasında geçiş yoktur.her üye doğduğu kast içinde yaşamını sürdürür.
* Meslekler babadan oğula geçer
* Kast usüllerine saygı gösterilmesini ve kastın işleyişini sağlamak için kast içinde özel teşkilatlar vardır.
* Karı kocadan biri ölürse diğeride öldürülür.
* her kastın kendine özgü törenleri vardır
* Dinsel metinleri okuma ve ayin yapma işi yalnızca brahman kastı tarafından uygulanabilir.


Kast

Kast, meslekleri babadan oğula geçen, aynı geleneklere bağlı gruplar birliğidir.

Dört sınıfa ayrılır.

a- Brahmanlar : Din adamları
b- Kişatriyalar: Hükümdar, komu­tan, asker ve soylular
c- Vayslyalar : Çiftçi, zanaatçı ve tüccarlar.
d- Südralar: Aşağı tabakadan olan insanlar, işçi, köylü ve köleler.

Bunlar diğer üç sınıfa hizmet etmeye mecburdurlar.
Parya: Bu grubun dışında paryalar da vardır. Köle değillerdi, ancak hiçbir hakları da yoktu.

Kast Örgütünün Özellikleri:

a- Kast örgütü'nde bir sınıftan diğerine geçilemezdi.
b- Örgütten çıkarılan tek başına kalırdı.
c- Ayrı sınıflar arasında evlilik yasaktı.
d- Aynı kasttan olanlar arasında tam bir dayanışma vardı.
e- Sınıflar arasındaki uyumsuzluk vatan ve millet duygusunun gelişmesini önlemiştir.

* Hindistan' da Buda, Veda ve Brahmanizm dinleri yaygındır.
* Budizmin Hindistan' da yayılma­ma nedeni Kast Örgütü'dür.
* Budizm Hindistan' da doğdu. Çin'de yayıldı.