Birinci Dünya Savaşı Nedenleri, Sonuçları, Antlaşmaları, Özeti, I. Dünya Savaşı Hakkında Bilgi

Makale İçeriği
Birinci Dünya Savaşı Nedenleri, Sonuçları, Antlaşmaları, Özeti, I. Dünya Savaşı Hakkında Bilgi
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
Sayfa 8
Sayfa 9
Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 12
Tüm Sayfalar

1914-1918 yılları arasında dünyanın çeşitli kıtalarında birçok devletin iki gruba ayrılarak yaptığı o zamana kadar benzeri görülmemiş büyük savaş.

Bu savasın gerçek sebebi, sanayileş­miş ülkeler arasında dünyada iktisadî ve siyasî hâkimiyeti ele geçirme müca­delesidir. Almanya'nın Avusturya-Macaristan ile 1879'da imzaladığı "İkili İtti­fak", 1882'de İtalya'nın katılmasıyla "Üç­lü İttifak" halini almıştı. Bu devletler ci­var bölgelerde nüfuz sahası elde etme­ye, Avrupa ve Amerika kıtaları dışında sömürgeler sağlamaya çalışıyorlar, fa­kat daha önce aralarında dünyayı pay­laşmış olan İngiltere. Fransa ve Rusya'­nın muhalefetiyle karşılaşıyorlardı. Nite­kim, 1893'te Fransa ile Rusya arasın­da imzalanan anlaşmayı 19O4'te Fransa ile İngiltere'nin anlaşması takip etmiş, 1907'de İngiltere Rusya ile de bir söz­leşme yapmıştı. Böylece İngiltere. Fran­sa ve Rusya arasında "Üçlü İtilâf mey­dana gelmişti.

"Üçlü İttifak" ve "Üçlü İtilâf" devlet­leri giderek silâhlanıyorlardı. Bu rakip devletler arasında herhangi bir vesile ile geniş çapta bir savaşın çıkması bek­leniyordu. 28 Haziran 1914'te Avustur­ya-Macaristan veliahtı ile eşinin Saray-bosna'da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi. İttifak ve İtilâf devletlerinin zincirleme olarak birbirlerine savaş aç­masına sebep oldu. 28 Temmuz 1914'te Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'a kar­şı savaşa girmesi üzerine Almanya da 1 Ağustos'ta Rusya'ya, 3 Ağustos'ta Fran­sa'ya. 4 Ağustos'ta Belçika'ya savaş ilân etti. 4 Ağustos 1914'te İngiltere anlaş­malar gereği Almanya'ya savaş ilân et­ti. Böylece tarihe

1.

Dünya Savaşı olarak geçen mücadele başlamış oldu. Savaşa daha sonra Japonya, Osmanlı Devleti. İtalya, Bulgaristan, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan da ka­tıldı. Savaş Avrupa'nın batı, doğu, Galiç-ya, Balkanlar ve güney cephelerinde ce­reyan etti. Osmanlı Devleti'nin katılma­sıyla da Kafkasya, Filistin, İrak ve Ça­nakkale Boğazı'nda sürekli muharebe­ler oldu. Asya ve Afrika'daki sömürge­lerde, açık denizlerde de çarpışmalar vu­ku buldu. Savaş, müttefik devletler de denilen "Üçlü İtilâfın merkezi devletler adı ile tanınan "Üçlü İttifak"a karşı zafer kazanmasıyla sona erdi. Harbin çeşitli safhaları ise şu şekilde Özetlenebilir: